Indkøbscenter nær ved 18.071774, -15.958377

Åben kort
Lokal tid:
00:03:22

Desværre, der er ingen steder i Mauretanien

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

مجمع الإعدادية

Nouakchott
shopping_mallLæs mere

عيادة فتح مكة

كرفور، شارع سوق مكة ،نواكشوط،
healthLæs mere

عيادة الرازي لطب الأسنان

Nouakchott
healthLæs mere

Restaurant

مطعم الضيافة

كرفور، نواكشوط،
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Al Minchawy Trading

Rue de I'Espoir, Nouakchott
clothing_storeLæs mere

Ricka Fashion

8 Mauritania، Ciudad de México
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Mauretanien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning